Vitalii Khitsan

Vitalii Khitsan

Dmytro Chaurov

Dmytro Chaurov

Oksana Shpik-Zakalyk, MD

Oksana Shpik-Zakalyk, MD

Olha Shulhan, MD

Olha Shulhan, MD

Oleksii Velchenko

Oleksii Velchenko

Yaroslav Deriy

Yaroslav Deriy

Daria Bondarchuk

Daria Bondarchuk

Volodymyr Kusenko

Volodymyr Kusenko

Viktoria Holinko, MD

Viktoria Holinko, MD

Gabriela Benincasa

Gabriela Benincasa